Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Zadania dla gmin

Gmina to kluczowy partner Fundacji przy realizacji Programu Youngster. Możemy śmiało stwierdzić, że bez aktywnego udziału  Gminy, bez jej aktywności i odpowiedzialności, realizacja Programu Youngster nie jest możliwa. Do zadań gminy w tym Programie należy:

  • zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć, a także  pomieszczenia lub  (pomieszczeń) wyposażonego w komputery z łączem internetowym do przeprowadzenia okresowych testów sprawdzających,
  • przeprowadzenia rekrutacji spośród uczniów klas III szkół gimnazjalnych,
  • wskazania – wytypowania nauczyciela lub nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach Programu Youngster Plus,
  • zapewnienia możliwości realizacji zajęć w ramach Programu w wymiarze 90 godzin dydaktycznych dla każdej z grup zaawansowania w ciągu roku szkolnego,
  • umożliwienia nauczycielowi możliwości udziału w kursach i szkoleniach,
  • zorganizowania i zapewnienia wszystkim uczniom uczestniczącym w zajęciach i mieszkających poza miejscowością, w której jest prowadzona nauka, dowozu (transportu) do domów, skorelowanego z zajęciami pozalekcyjnymi,
  • sfinansowania połowy wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  • terminowego przekazywania wynagrodzenia nauczycielowi.