Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Zadania dla szkół

Szkoła jest na równi z gimnazjalistami beneficjentem programu Youngster. Każda placówka otrzymuje wyposażenie biblioteki szkolnej w niezbędne materiały edukacyjne. Wyższe wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym przekładają się również na postrzeganie szkoły przez środowisko lokalne, władze samorządowe i oświatowe. Do zadań szkoły należy:

  • przygotowanie rozkładu (planu) zajęć szkolnych uwzględniającego możliwość przeprowadzenia dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego dla klas trzecich oraz skoordynowanie tych zajęć z dowozami,

  • określenie – w oparciu o przygotowany plan zajęć oraz obłożenie nauczyciela zajęciami dydaktycznymi, wynikającymi z planu lekcji – maksymalnej liczby grup, a tym samym ilości chętnych uczniów, którzy będą mogli uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, przy założeniu liczebności grup wynikających z założeń Programu; ma to szczególne znaczenie w przypadku,  gdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach programu Youngster jest nauczycielem gimnazjum,

  • zapewnienie warunków do przeprowadzenia testu plasującego i okresowych testów postępu,

  • zwalnianie nauczyciela na szkolenia wynikające z programu Youngster i stosowne do tego ustalanie zastępstw,

  • zebranie od rodziców uczniów deklarujących chęć uczestniczenia w programie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby tego programu,

  •  przekazywania do EFRWP informacji o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach.