Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Informacje ogólne

Program Youngster (wtedy jeszcze jako program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego) został zapoczątkowany w 2007 roku,  na bazie doświadczeń wyniesionych z realizacji w roku szkolnym 2005/2006 programu stypendialnego.  U podstaw tworzenia Programu Youngster legło przekonanie władz Fundacji, że zapewnienie młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich dodatkowych zajęć edukacyjnych, które będą miały wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych tej młodzieży w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach jest równie ważne jak stypendia. Środki Fundacji zostały więc przeznaczone na stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Sprawdzenie założeń nowego programu miało miejsce w roku szkolnym 2007/2008  w trakcie realizacji fazy pilotażowej w 15 wybranych losowo gminach wiejskich. Pozytywne efekty programu uzyskane w trakcie fazy pilotażowej zostały potwierdzone w roku szkolnym 2008/09 w trakcie tzw. fazy właściwej, realizowanej w 94 gimnazjach zlokalizowanych w 72 gminach wiejskich. W tej sytuacji Zarząd Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na plenarnej sesji w lutym 2009 roku podjął uchwałę o realizacji tego programu jako stałego programu dotacyjnego Fundacji.

Założenia dydaktyczne

Program nauki języka angielskiego jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych, w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Program nie może dublować treści podręczników stosowanych przez daną szkołę w nauczaniu języka angielskiego, co oznacza, że uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych.

Dla uzyskania zamierzonych efektów i celów Programu zajęcia są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania (do 15 uczniów w grupie), wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego (na podstawie odpowiedniego testu plasującego), w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup.  Wydawnictwo Macmillan zapewnia dla każdej z grup odpowiednie podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.) do kwoty 300 zł brutto w każdym roku szkolnym. Po ukończeniu dwóch semestrów zajęć pozalekcyjnych w ramach programu uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty, wystawione przez Wydawnictwo Macmillan.

Zajęcia w ramach Programu Youngster są prowadzone przez nauczycieli wskazanych przez Gminę spośród nauczycieli uczących w gimnazjum. Nauczyciele są objęci obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi, doskonalącymi ich warsztat pracy, prowadzonymi przez Wydawnictwo Macmillan oraz mają możliwość uczestniczenia (opcjonalnie) w cyklu szkoleń English Teaching, realizowanym przez Nidzicką Fundację Rozwoju "NIDA" ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz innych programach tej Fundacji.

Zakładając, że zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli fachowo i z oddaniem, uczniowie mają szansę znacząco poprawić swoje perspektywy edukacyjne w kolejnym etapie kształcenia (w szkołach ponadgimnazjalnych), nie mówiąc o szansie na docelowo - lepszą pracę.

Więcej informacji