HARMONOGRAM PROGRAMU YUNGSTER

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2019/20

maj-lipiec 2019

Rektrutacja do Programu

22-24 sierpnia 2019

Szkolenie metodyczne w Hotelu Boss w Warszawie

lipiec 2019

Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2019/20

wrzesień – październik 2019

Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli

wrzesień 2019

Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)

9 września 2019

Przekazanie informacji o liczbie uczniów, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników

13- 23 września 2019

Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie

30 września 2019

Termin złożenia zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podziału uczniów na grupy w oparciu o wynik testu

wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne

październik - listopad 2019

Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytuł wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2019/20 oraz konkursu projektów klasowych

7 - 21 stycznia 2020

Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)

maj 2020

Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych

7 – 21 maja 2019

Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)

czerwiec 2020

Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli