Rekrutacja do edycji 2022/23

Rekrutacja do edycji 2022/23 do 5 sierpnia 2022 r.


Zasady rekrutacji do Programu Youngster

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ UDZIAŁU wraz z INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU.

 

Wymogi, jakie musi spełnić szkoła i gmina, by przystąpić do programu:

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych ok. 30 gmin przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 

 

Zgłoszone szkoły zostaną uszeregowane metodą pozycyjną w oparciu o ww. kryteria. Szkoła z gminy o najwyższym dochodzie uzyska 1 pkt, szkoła z gminy o najniższym dochodzie – liczbę punktów odpowiadającą liczbie szkół zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W przypadku drugiego wskaźnika: szkoła, w której wyniki były najwyższe, otrzyma 1 pkt, szkoła z najniższymi wynikami otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie szkół zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Gminy, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowane do programu.

 

Dokumenty aplikacyjne (Deklaracja uczestnictwa, Informacja o nauczycielu) po wypełnieniu muszą zostać również wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji papierowej na adres Fundacji do dnia 5 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa 

z dopiskiem: „YOUNGSTER”.

 

lub skanem na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl

 

Lista zakwalifikowanych do Programu szkół oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji www.efrwp.pl i Programu www.youngster.pl.

 

Zapraszamy do udziału!