Rekrutacja do edycji 2021/22

Rekrutacja do edycji 2021/22 trwała do 2 sierpnia 2021 r.


Ogólne zasady rekrutacji do Programu Youngster

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ UDZIAŁU wraz z INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU.

 

Wymogi, jakie musi spełnić szkoła i gmina, by przystąpić do programu:

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych ok. 30 gmin przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 

 

Zgłoszone szkoły zostaną uszeregowane metodą pozycyjną w oparciu o ww. kryteria. Szkoła z gminy o najwyższym dochodzie/najniższym odsetku bezrobotnych uzyska 1 pkt, szkoła z gminy o najniższym dochodzie/najwyższym odsetku bezrobotnych – liczbę punktów odpowiadającą liczbie zgłoszonych szkół. W przypadku trzeciego wskaźnika: szkoła, w której wyniki były najwyższe, otrzyma 1 pkt, szkoła z najniższymi wynikami otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie zgłoszonych szkół. Gminy, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowane do programu.

 

Dokumenty aplikacyjne (Deklaracja uczestnictwa, Informacja o nauczycielu) po wypełnieniu muszą zostać również wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji papierowej na adres Fundacji do dnia 2 sierpnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa 

z dopiskiem: „YOUNGSTER”.

 

lub skanem na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl

 

Jeżeli Organizator nie zdecyduje inaczej to gminy, które dotychczas nie uczestniczyły w Programie Youngster będą miały pierszeństwo udziału.

Lista zakwalifikowanych do projektu szkół oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu  www.youngster.pl  w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

W dokumentach poniżej znajdują się także odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania, które będą aktualizowane na bieżąco.

 

Zapraszamy do udziału!